Deelnemersvoorwaarden

Dit zijn de deelnemersvoorwaarden die horen bij de inschrijving 2019.

Deelnemersvoorwaarden Tour of Art Flevoland 5 en 6 oktober 2019

1. Algemeen
Inschrijving voor de ‘Tour of Art Flevoland’ betekent dat de kunstenaar akkoord gaat met de deelnemersvoorwaarden.
‘Tour of Art Flevoland’ is een jaarlijks kunstevenement in Lelystad, waarvoor beeldend kunstenaars uit heel Flevoland mogen inschrijven.
Selectie voor deelname vindt plaats op basis van een onafhankelijke ballotage. Besluiten van de organisatie zijn bindend.
Lelystadse deelnemers mogen zelf zorgen voor een locatie, mits die – ook naar de mening van de organisatie – geschikt is voor tenminste drie deelnemers.
Daarnaast stelt de organisatie deelnemerslocaties beschikbaar, waar minimaal drie deelnemers bij elkaar geplaatst kunnen worden.
Deelnemers, of een representant, dienen in het Tour of Art weekend op hun locatie aanwezig te zijn. Voor kortere tijd afwezig zijn mag, mits medekunstenaars op de locatie bereid en in staat zijn om het werk van de kunstenaars in diens afwezigheid te vertegenwoordigen.
Het is niet toegestaan om tijdens het Tour of Art weekend een gastkunstenaar uit te nodigen, of bewust werk te tonen van een kunstenaar die geen geselecteerde deelnemer is.
Deelname aan de Tour of Art Flevoland is geheel op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.
Voor meer details over het evenement, zie: www.tourofartflevoland.nl.

2. Centrale deelnemersexpositie
Elke deelnemer stelt één kunstwerk beschikbaar voor de centrale deelnemersexpositie in de KUBUS. Dit kunstwerk is gedurende de tentoonstelling verzekerd door de KUBUS. De max. verzekerde waarde is € 3.000,= per kunstwerk.
Bij ruimtelijk werk mag een eigen sokkel aangeleverd worden.
Stichting Culturale en de KUBUS zijn niet aansprakelijk voor beschadiging van een werk tijdens het vervoer van en naar de KUBUS.
Verdere details over de centrale deelnemersexpositie, en over de opening van de expositie, zullen tijdig worden verstrekt.
De kunstwerken voor deze centrale deelnemersexpositie moeten op de hieronder aangegeven tijden worden ingeleverd en opgehaald.
Kunstwerken die na afloop van deze expositie, ook na één reminder, niet opgehaald worden, worden eigendom van Stichting Culturale.

3. Belangrijke data en tijden Tour of Art 2019.

4. Inschrijving en deelnemersbijdrage
Kunstenaars mogen inschrijven voor 2D-kunst, 3D-kunst, sieraden, of een combinatie van maximaal twee van deze opties.
Inschrijving vindt plaats via de website: www.tourofartflevoland.nl.
Als onderdeel van de inschrijving, levert u een tekstje van max.25 woorden aan. Langere teksten zullen zonder overleg worden ingekort.
Er vindt een onafhankelijke beoordeling plaats, grotendeels op basis van digitale foto’s van eigen kunstwerken, waarbij het volgende van toepassing is:
Belangrijk! Een goede kwaliteit van de foto’s is essentieel voor een goede beoordeling en dus ook voor selectie voor deelname!
Op elke foto mag alléén het betreffende kunstwerk staan. (Dus niet meerdere kunstwerken op één foto; geen kunstwerk plus de kunstenaar en/of zijn of haar atelier. Voor 3D-werken is wat achtergrond toegestaan, maar niet meer dan nodig is voor een goede weergave van het kunstwerk.)
Aantal in te leveren foto’s:
Bij inschrijving voor alléén 2D of alléén 3D of alléén sieraden, moeten 4 foto’s worden aangeleverd, van kunstwerken in de stijl waarvoor u inschrijft.
Bij inschrijving voor twee van deze drie opties (2D, 3D kunst, sieraden) moeten 6 foto’s worden aangeleverd: 3 voor elk van de twee gekozen opties.
Reden: de beoordelaars moeten per soort kunst kunnen beoordelen of er een herkenbare stijl of signatuur in zit.
Inschrijven voor alle drie de opties is niet toegestaan.
Geen van de aangeleverde kunstwerken mogen ooit eerder in de brochure of op de website van Tour of Art Flevoland (v/h Atelierroute Lelystad), of op een eerdere deelnemersexpositie zijn gepresenteerd.
Alle foto’s moeten minimaal 200 Kb groot zijn; liever (veel) groter.
Foto’s aanleveren in .jpg formaat, zonder tekst, logo of watermerk! Zie ook Fotografeertips
De foto’s aanleveren via WeTransfer (www.wetransfer.com) naar emailadres: koelman.erna@planet.nl, of aanleveren op usb-stick, CD/DVD, of dergelijke aan Erna Koelman, op onderstaand adres
De ingezonden foto’s mogen door de organisatie zonder vergoeding en rechtenvrij gebruikt worden voor PR-doeleinden.
Naast het beoordelen van de foto’s, staat het de beoordelaars vrij om ook naar de websites van de kunstenaars te kijken, en die informatie mee te wegen in hun oordeel.
Als een kunstenaar voor twee ‘technieken’ (2D, 3D, sieraden) heeft ingeschreven en slechts
voor één van die twee door de selectie komt, mogen tijdens het Tour of Art weekend alleen kunstwerken getoond worden van de techniek waarvoor de kunstenaar door de selectie gekomen is.
Op de website van Tour of Art Flevoland worden van alle deelnemers vier ingezonden foto’s (bij twee technieken: twee per techniek) en de 25-woordentekst geplaatst; één van deze vier foto’s komt tevens in de brochure.
De inschrijfkosten zijn € 70,=. Het inschrijfgeld moet worden overgemaakt op rekening NL77RABO0337755191 ten name van Stichting Culturale te Lelystad, onder vermelding van de naam (of de namen) van de inschrijvende kunstenaar(s).
Een inschrijving is pas geldig als
het volledig ingevulde inschrijfformulier en (4 of 6; zie boven!) foto’s van kunstwerken uiterlijk 2 maart 2019 zijn ontvangen, én
de betaling van het inschrijfgeld uiterlijk 6 maart 2019 is ontvangen.
Kunstenaars die niet worden geselecteerd krijgen de volledige deelnemersbijdrage kort na de selectie teruggestort.

5. Inrichten op de deelnemerslocatie (t.b.v. het Tour of Art weekend)
Discipline, kwaliteit en stijl van de te exposeren kunstwerken moeten in overeenstemming zijn met datgene waar men op geselecteerd is. (Bijvoorbeeld: geen 2D-werk exposeren wanneer men alleen is geselecteerd voor 3D.)
Tijdens een vooroverleg op de locatie tussen de deelnemers, een vertegenwoordiger vanuit de organisatie en de locatiehouder, wordt gezamenlijk de beschikbare ruimte over de deelnemers verdeeld.
Het aantal te exposeren kunstwerken is niet op voorhand vast te stellen. Dit is afhankelijk van de toegewezen ruimte en van het formaat van de kunstwerken van elk van de deelnemers op de locatie.
Het doel moet zijn om er op elke locatie een evenwichtige tentoonstelling van te maken, waarbij alle deelnemers het gevoel hebben voldoende aan bod te komen.
Richt het niet te vol of te druk in. Hou het motto ‘less is more’ in gedachten.
Kunstenaars moeten zo veel mogelijk het hen toegewezen deel van de ruimte gebruiken. Kunst van verschillende 2D-kunstenaars niet door elkaar heen ophangen.
Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het transport naar en van de locatie. De organisatie is niet aansprakelijk voor transportkosten, noch voor schade aan, of diefstal van, kunstwerken ontstaan tijdens transport naar en van locaties, of tijdens de Tour of Art Flevoland.

In alle gevallen waarin deze deelnemersvoorwaarden niet voorzien, zal in goed overleg gezocht worden naar een passende oplossing. De ervaring heeft geleerd dat voor bijna alle situaties een passende oplossing te vinden is.

Erna Koelman
Voorzitter Stichting Culturale

Boeier 01-07, 8242 CB Lelystad
Email: koelman.erna@planet.nl
Tel.: 0320-240966 / 06-053420260
Website: www.tourofartflevoland.nl

U kunt de deelnemersvoorwaarden ook lezen en downloaden door het aanklikken van de volgende link Deelnemersvoorwaarden