Deelnemersvoorwaarden

Dit zijn de deelnemersvoorwaarden die golden bij de inmiddels gesloten inschrijving 2018.

Deelnemersvoorwaarden Tour of Art Flevoland 6 en 7 oktober 2018

1. Algemeen
– Inschrijving voor de ‘Tour of Art Flevoland’ betekent dat de kunstenaar de deelnemersvoorwaarden (dit document) heeft gelezen en ermee akkoord gaat.
– ‘Tour of Art Flevoland’ is een jaarlijks kunstevenement in Lelystad, waarvoor beeldend kunstenaars uit heel Flevoland mogen inschrijven. Selectie voor deelname vindt plaats op basis van een onafhankelijke ballotage. Besluiten van de organisatie zijn bindend.
– Lelystadse deelnemers mogen zelf zorgen voor een locatie, die ook naar de mening van de organisatie geschikt moet zijn voor tenminste drie deelnemers. Daarnaast stelt de organisatie deelnemerslocaties beschikbaar, waar minimaal drie deelnemers bij elkaar geplaatst kunnen worden.
– Deelnemers, of een representant, dienen in het Tour of Art weekend in principe op hun locatie aanwezig te zijn. Voor kortere tijd afwezig zijn mag, mits medekunstenaars op de locatie bereid en in staat zijn om het werk van de kunstenaars in diens afwezigheid te vertegenwoordigen.
– Het is niet toegestaan om tijdens het Tour of Art weekend een gastkunstenaar uit te nodigen, of bewust werk te tonen van een kunstenaar die geen geselecteerde deelnemer is.
– Deelname aan de Tour of Art Flevoland is geheel op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.
– Voor meer details over het evenement, zie: www.tourofartflevoland.nl.

Centrale deelnemersexpositie:
– Elke deelnemer stelt één kunstwerk beschikbaar voor de centrale deelnemersexpositie in KUBUS. Dit kunstwerk is gedurende de tentoonstelling verzekerd door KUBUS. De max. verzekerde waarde is € 3.000,= per kunstwerk. Bij ruimtelijk werk mag een eigen sokkel aangeleverd worden.
– Stichting Culturale en KUBUS zijn niet aansprakelijk voor beschadiging van een werk tijdens het vervoer van en naar KUBUS.
– Details over de centrale deelnemersexpositie, en over het aanleveren en ophalen van de kunstwerken, en over de opening van de expositie, zullen tijdig worden verstrekt.

2. Inschrijven
– Inschrijving vindt plaats via de website: www.tourofartflevoland.nl.
– Als onderdeel van de inschrijving, levert u een tekstje van max.25 woorden aan. Langere teksten zullen zonder overleg worden ingekort.
* Er vindt een onafhankelijke beoordeling plaats, hoofdzakelijk op basis van vier digitale foto’s van eigen kunstwerken, waarbij het volgende van toepassing is:
* Deze vier kunstwerken mogen nooit eerder in de brochure of op de website van Tour of Art Flevoland (vroeger Atelierroute Lelystad), of op een eerdere deelnemersexpositie zijn gepresenteerd.
* Belangrijk! Een goede kwaliteit van de foto’s is essentieel voor een goede beoordeling en selectie voor deelname!
* Alle foto’s moeten minimaal 200 Kb groot zijn; liever (veel) groter.
* Foto’s  aanleveren in .jpg formaat, zonder watermerk!
* De foto’s aanleveren via WeTransfer (www.wetransfer.com) naar e-mailadres: koelman.erna@planet.nl), of aanleveren op usb-stick, CD/DVD, of dergelijke aan Erna Koelman, op onderstaand adres
* Deze foto’s mogen door de organisatie zonder vergoeding en rechtenvrij gebruikt worden voor PR-doeleinden.
– Naast het beoordelen van de foto’s, staat het de beoordelaars vrij om ook naar de websites van de kunstenaars te kijken, en die informatie mee te wegen in hun oordeel.
– Op de website van Tour of Art Flevoland worden van alle deelnemers de vier ingezonden foto’s en de 25-woordentekst geplaatst; één foto komt tevens in de brochure.
– De inschrijfkosten zijn € 70,=. Het inschrijfgeld moet worden overgemaakt op rekening NL77RABO0337755191 ten name van Stichting Culturale te Lelystad, onder vermelding van de naam (of de namen) van de inschrijvende kunstenaar(s).

  • Inschrijving voor 2018 is gesloten
  • Een inschrijving is pas geldig als
    * het volledig ingevulde inschrijfformulier en vier foto’s van kunstwerken uiterlijk 3 maart 2018 zijn ontvangen, én
    * de betaling van het inschrijfgeld uiterlijk 6 maart 2018 is ontvangen.
    – Kunstenaars die niet worden geselecteerd krijgen de volledige deelnemersbijdrage kort na de selectie teruggestort.

Hier komt 29 januari een link naar het inschrijfformulier.

3. Inrichten van de expositie op de deelnemerslocatie
Discipline, kwaliteit en stijl van de te exposeren kunstwerken moeten in overeenstemming zijn met het soort werk waarop men geballoteerd is. (Bijvoorbeeld: geen sieraden exposeren wanneer men daarop niet is geballoteerd.)
Tijdens een vooroverleg op de locatie tussen de deelnemers, een vertegenwoordiger vanuit de organisatie en de locatiehouder, wordt gezamenlijk de beschikbare ruimte over de deelnemers verdeeld.
Ook wordt dan bekeken welke eigen ophangmaterialen, sokkels, ezels, etc. meegenomen zullen worden, en wat de locatie en/of de organisatie zal verstrekken.
Het aantal te exposeren kunstwerken is niet op voorhand vast te stellen. Dit is afhankelijk van de toegewezen ruimte en het formaat van de kunstwerken van elk van de deelnemers op de locatie.
Het doel moet zijn om er gezamenlijk een evenwichtige tentoonstelling van te maken, waarbij alle deelnemers het gevoel hebben evenredig aan bod te komen.
Richt het niet te vol of te druk in. Hou het motto ‘less is more’ in gedachten.
Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het transport naar en van de locatie. De organisatie is niet aansprakelijk voor transportkosten, noch voor schade aan, of diefstal van, kunstwerken ontstaan tijdens transport naar en van locaties, of tijdens de Tour of Art Flevoland.

In alle gevallen waarin deze deelnemersvoorwaarden niet voorzien, zal in goed overleg gezocht worden naar een passende oplossing. De ervaring heeft geleerd dat voor bijna alle situaties een passende oplossing te vinden is.

Erna Koelman
Voorzitter Stichting Culturale

Boeier 01-07, 8242 CB Lelystad
Email: koelman.erna@planet.nl
Tel.: 0320-240966 / 06-053420260
Website: www.tourofartflevoland.nl